لیبل چسبان تخت (Front /Back Labelling)

مدل های چهار طرفه ، سه طرفه، دو طرفه و یک طرفه  می باشد. در صورتیکه در ماشین های فوق و طبقه (timming) عموما جهت الصاق لیبل روی سطوح ظروف تخت و کتابی بوده که دارای واحد برچسب چسبان صنعتی، نوار نقاله اصلی ، نوار نقاله طبقه دوم و سیستم هدایت منظم ظروفبخواهیم قابلیت برچسب چسبانی ظروف گردراهم داشته باشیم، واحد گرد زن (رپراند) نیز به آنها اضافه می گردد که در این صورت آنها را ماشین های دو منظوره می نامیم. طراحی خاص در سیستم های مکانیکی ماشین های فوق ، باعث تسهیل در تنظيم واحدهای مختلف گردیده است