لیبل چسبان تاپ (Top Labelling)

مدل تاپ جهت الصاق لیبل بر روی سطح فوقانی بسته ها ، ظروف و ... بوده و دارای واحد برچسب چسبان صنعتی و نوار نقاله اصلی می باشد. در این ماشین امکان تجهیزسیستم الصاق لیبل گوشه (Corner) نیز می باشد. درصورت الصاق لیبل برروی سطوح غيرهندسی ظروف خاص، تجهیزات متناسب با آن طراحی و مورد استفاده قرار می گیر