لیبل شرینک (Label Shrink)

لیبل شرینک ، برخی از امکانات برجسته تر طراحی را ارائه می دهد و اغلب کاهش هزینه ها و زمان چرخش را کاهش می دهد. آنها برچسب های کامل بدن هستند که در اطراف یک ظرف کامل قرار می گیرند، ارائه نام تجاری و پیام رسانی 360 درجه به محصول شما را ارائه می دهد.